Algemene Voorwaarden ZAMKO

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, producten en diensten van ZAMKO.
2. ZAMKO is ingeschreven bij de KvK onder nummer 650 40 600 en wordt verder aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als op opdrachtgever.
3. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
4. Als de door de opdrachtgever gebruikte inkoopvoorwaarden en onderhavige Algemene Voorwaarden samentreffen, zullen de Algemene Voorwaarden van ZAMKO prevaleren. ZAMKO kan afwijkende voorwaarden slechts schriftelijk accepteren.
5. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht
Artikel 2 Offerte.
1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig (30) dagen én zolang de voorraad strekt. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle offertes en prijsopgaven door ZAMKO gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen en online aangegeven of per email afgegeven prijzen.
2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3. Wanner slechts een gedeelte van een order door Opdrachtgever besteld wordt is ZAMKO niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs.
4. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting, exclusief transportverpakking en exclusief transportkosten.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten komen tot stand wanneer ZAMKO binnen een weken na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever, hetzij deze schriftelijk bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.
Artikel 4 Wijziging in de opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan ZAMKO worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor de rekening van de opdrachtgever.
3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen levertijd worden overschreden.
Artikel 5 Eigendommen van de opdrachtgever
1. Omtrent bewaring en gebruik van zaken die hem of door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal ZAMKO dezelfde zorg aanwenden als zijn eigen bezittingen.
2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij dit voor eigen rekening te verzekeren.
Artikel 6 Risico overgang en Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van ZAMKO totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan ZAMKO zijn betaald en door ZAMKO zijn ontvangen.
2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht verdere kosten en interesten te vorderen.
3. Onverminderd het vorige gaat het risico van geleverde goederen over naar opdrachtgever op het moment van verzending of bij afhaling door opdrachtgever, waarmee bedoelt wordt het moment dat het wordt ingeladen door opdrachtgever zelf, of op transport gaat naar opdrachtgever.
Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van korting zodanig dat ZAMKO binnen de overeengekomen betalingstermijn de beschikking heeft over het gefactureerde bedrag.
2. Tenzij anders is overeengekomen wordt steeds vooruit betaald.
3. ZAMKO is gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid te verlangen en afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt hem over het factuurbedrag 2 % per maand aan rente berekend. Delen van maanden worden voor de berekening van deze rent in aanmerking genomen als volle maanden
4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt zijn voor de rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 5 % van het verschuldigde bedrag.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. Na levering blijft ZAMKO eigenaar van geleverde zaken zolang deze door opdrachtgever niet of niet volledig zijn betaald.
2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsvoering niet bezwaren.
3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.
Artikel 9 Prijswijzigingen
1. Wijzigingen in de kosten van producten, diensten en/of materialen benodigd voor de opdracht die intreden na de aanvaarding van de opdracht kunnen aan opdrachtgever worden door doorberekend.
2. Wijziging in de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe ZAMKO op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, omzetbelasting en dergelijke, zijn te allen tijde toegestaan.
Artikel 10 Levering
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering van goederen altijd plaats exclusief transportkosten.
2. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij de eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.
Artikel 11 Deellevering
Iedere deellevering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 12 Leveringstermijn
Als levertijd geldt de termijn welke tussen de partijen is overeengekomen. ZAMKO heeft te allen tijde recht op een naleveringstermijn van 30 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever ZAMKO schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 13 Verzuim van de opdrachtgever
1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van producten en/of diensten door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan diens zijde wordt vertraagd, kan ZAMKO het volledig overeengekomen bedrag in rekening brengen.
Artikel 14 Overmacht
1. Indien een toeleverancier van ZAMKO door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningenin gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of ondeugdelijk, geldt dit ten aanzien van de opdrachtgever voor ZAMKO als overmacht.
2. Elke van de wil van de partijen onafhankelijke of onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst door ZAMKO redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grond- en / of brandstoffen, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, natuurlijke rampen, oorlog, mobilisering en contingenteringen.
Artikel 15 Beëindiging door ZAMKO
1. De opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht toerekenbaar in verzuim te zijn als hij één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; bij surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever.
2. ZAMKO heeft het recht om in geval van lid 1 zonder sommatie en / of gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3. Bij surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever is ZAMKO bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden.
Artikel 16 Annulering door de opdrachtgever
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan ZAMKO alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van ZAMKO op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.
Artikel 17 Klachten en reclames
1. Opdrachtgever dient de zaken direct na ontvangst te inspecteren. Reclames betreffende gebreken, welke bij de inspectie zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk ter kennisgeving aan ZAMKO te zijn gebracht.
2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
3. De aansprakelijkheid van ZAMKO uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag exclusief eventuele transportkosten.
4. ZAMKO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.
Artikel 18 Aansprakelijkheid
ZAMKO is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering van dan wel gebreken aan het geleverde en / of de emballage, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ZAMKO of een ondergeschikte.
Artikel 19 Vertrouwelijke informatie
ZAMKO verplicht zich alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Artikel 20 Toepasselijk recht
1 De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing evenmin als enig ander internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
Artikel 21 Bevoegde rechter
Alle geschillen tussen ZAMKO en de wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de competente Nederlandse rechter in het arrondissement Eindhoven